АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

ПАКУВАЊЕ

МФЕ организира пакување и палетизирање на неспакуваните пратки од секаков вид со соодветни материјали за пакување, во сопствените или во просториите на испраќачот.