АВИОНСКИ ТРАНСПОРТ  КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ  БРОДСКИ ТРАНСПОРТ  ПРЕВЗЕМАЊЕ И ДОСТАВА  ЦАРИНЕЊЕ  ДИСТРИБУЦИЈА  ОСИГУРУВАЊЕ  ПАКУВАЊЕ  СЕЛИДБИ
 ЗА НАС  ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЗИЈА  НАЈДОБРО ТРАНСПОРТНО
  РЕШЕНИЕ

СКЛАДИРАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА

МФЕ врши складирање и дистрибуција до адресата на крајниот корисник на оцаринетите пратки, како во Македонија, така и во странство.